ขนมมงคล 5 ชนิด (ถาดฟอยล์เล็ก)

081-818-4476

ขนมมงคล 5 ชนิด (ถาดฟอยล์เล็ก)

ขนมมงคล 5 ชนิด

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน จัดลงถาดฟอยล์ขนาดเล็ก

ราคา 220 บาท