ขนมมงคลเครื่องทอง (มี 3 ขนาด)

081-818-4476

ขนมมงคลเครื่องทอง (มี 3 ขนาด)

ขนมมงคลเครื่องทอง (จัดลงจานกระเบื้อง)

ราคา

• 9” : 750 บาท

กรณีเพิ่มทองเอก/เสน่ห์จันทร์ 850 บาท

•11” : 1,400 บาท

กรณีเพิ่มทองเอก/เสน่ห์จันทร์ 1,550 บาท

•12” : 1,500 บาท

กรณีเพิ่มทองเอก/เสน่ห์จันทร์ 1,650 บาท