ขนมมงคล 9 ชนิด

081-818-4476

ขนมมงคล 9 ชนิด

ขนมมงคล 9 ชนิด (จัดลงจานกระเบื้อง12”)

ขนมชั้น, ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, เม็ดขนุน,

ทองเอก, อาลัว, สัมปันนี, สาลี่/กลีบลำดวน

ราคา 12” : 1,500 บาท